ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายศิรพัทร สินมา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพรพันธ์ เทพพันธ์
ครู

นายยุทธนา ลมสูงเนิน
ครู

นายเอกวิทย์ รักชัง
ครู

นางสาวมุทิตา ย่องไทยสง
ครู

นางสาวจำปาทิพย์ มิขันหมาก
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัสสร สวัสดิ์สลุง
อัตราจ้าง

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 5 มกราคม 2564