กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายศิรพัทร สินมา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพรพันธ์ เทพพันธ์

นายยุทธนา ลมสูงเนิน

นายเอกวิทย์ รักชัง

นางสาวมุทิตา ย่องไทยสง

นางสาวจำปาทิพย์ มิขันหมาก

นางสาวภัสสร สวัสดิ์สลุง