ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนหนองม่วงวิทยาก่อตั้งเมื่อ ๙ กรกฏาคม ๒๕๑๙ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ องค์กรชุมชนและเอกชน นำโดยพระครูคันธสารสุนทร (สำราญ คันฺธสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดวาปีอัมพาราม และนายนิยม  วรปัญญา ส.ส.ลพบุรี เขต๒ โดยเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาเบื้องต้น มีอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด ๓ ห้องเรียน บนพื้นที่ของวัดวาปีอัมพาราม มีนักเรียน ๒๐ คน มีนายสุรินทร์  ทองแผ่ ศึกษานิเทศก์จังหวัดลพบุรี รักษาการครูใหญ่และมีครูช่วยสอนจำนวน  ๔ คน  คือ
                    นายประสิทธ์    บุญเรือง
                    นายสถาพร       มงคลรัตน์
                    นายถาวร        รอดทองดี
                    นางสาวอุไรวรรณ          ศงสนันท์
          ปี ๒๕๒๐ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้รับมอบที่ดินรวมเนื้อที่ ๓๕ ไร่ คือ
                   - วัดวาปีอัมพาราม มอบที่ดิน ๑๗-๓-๑๕ ไร่
                   - คุณสุวรรณ-คุณมะยม  หงส์พิพิธ มอนที่ดิน ๘-๒-๒๐ ไร่
                   - คุณสำรวย-คุณมะเฟือง คุณโฑ มอบที่ดิน ๘-๒-๖๕ ไร่  ให้แก่โรงเรียนและมีการก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๖ ห้อง เป็นอาคารหลังแรกและมีการก่อสร้างอื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยมา อาทิ อาคารเรียน อาคารฝึกงาน หอประชุม โรงอาหาร สนามกีฬา ธนาคารโรงเรียน และลานอเนกประสงค์

๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๒๒
          นายสุรินทร์  ทองแผ่  ได้กลับไปดำรงตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  จังหวัดตามเดิม  จังหวัดจึงได้      แต่งตั้ง  นายทวี  วงษ์สุวรรณ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

๗  มิถุนายน  ๒๕๒๗ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๓๓
          นายอรรถ  ยวงนาค  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองม่วงวิทยา และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

๒๗  ตุลาคม  ๒๕๓๗ – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๓๙
          นายถวัลย์  บุญแสน  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรเรียนหนองม่วงวิทยา

๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๒
          นายปรีชา  ปิยะสุวรรณ์  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 

๒๓  มีนาคม  ๒๕๔๓ – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๕
          นายประสิทธิ์  พุคยาภรณ์  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

๑  สิงหาคม  ๒๕๔๕
          นายจราพร  พุฒคำ   ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๐
          นายอมรศักดิ์   เรืองรุ่ง  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

๑๘  กันยายน  ๒๕๕๐ – ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๓
          นายสุวพันธุ์   จันทร์งาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ได้มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จนถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จนถึง ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓

๖  มกราคม  ๒๕๕๓ – ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๘
          นายศิริศักดิ์  แก่นทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา   ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘
          นางชูศรี   คำกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จนถึงปัจจุบัน
 

^