โรงเรียนหนองม่วงวิทยาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE ON DEMAND และ ON HAND ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และให้ติดต่อขอรับเอกสาร On Hand ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

เอกสารประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนแบบ On Site (ฉบับที่ 3)