ครูและนักเรียนเดินรับบริจาคของสอยดาวงานลอยกระทงวัดหนองม่วง

^