ที่ตั้งโรงเรียน

h1ที่ตั้งโรงเรียนหนองม่วงวิทยาh2

          โรงเรียน หนองม่วงวิทยา           สังกัด    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

          กระทรวงศึกษาธิการ                  ที่ตั้ง     ซอยเทศบาล 24   เลขที่ 164   หมู่ 3

          ตำบล   หนองม่วง                      อำเภอ หนองม่วง

          จังหวัด ลพบุรี                            รหัสไปรษณีย์ 15170                                

          โทรศัพท์ 0-3643-1737             โทรสาร 0-3643-1738

          อีเมล    nongmuang@hotmail.com      เว็บไซต์ www.nmwit.ac.th