ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

h1ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจh2

ปรัชญาโรงเรียน           ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

คำขวัญโรงเรียน           ปัญญาดี มีวินัย ใจซื่อ ร่วมมือสามัคคี

อัตลักษณ์โรงเรียน         ลูกม่วง-เหลือง ไหว้อ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ

เอกลักษณ์โรงเรียน        ธนาคารออมทรัพย์ ตามหลักความพอเพียง