สัญลักษณ์

h1สัญลักษณ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาh2favicon

ตราประจำโรงเรียน เป็นธรรมจักรประกอบรัศมีไว้เบื้องบน หมายถึง กงล้อแห่งความเพียร ได้แก่ มรรค 8

1. สัมมาทิฏฐิ        หมายถึง          เห็นชอบ

2. สัมมาสังกัปปะ  หมายถึง          ดำริชอบ

3. สัมมาวาจา       หมายถึง          เจรจาชอบ

4. สัมมากัมมันตะ  หมายถึง          กระทำชอบ

5. สัมมาวายามะ   หมายถึง          ความพยายามชอบ

6. สัมมาสติ          หมายถึง          ระลึกชอบ

7. สัมมาอาชีวะ      หมายถึง          เลี้ยงชีพชอบฃ

8. สัมมาสมาธิ      หมายถึง          ตั้งจิตมั่นชอบ

อักษรย่อโรงเรียน              น.ม.

ดอกไม้ประจำโรงเรียน     ดอกเฟื่องฟ้า

สีธงประจำโรงเรียน        ม่วง – เหลือง

สีม่วง    หมายถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของชาวบ้านม่วง

สีเหลือง หมายถึง สีแห่งศาสนา ซึ่งโรงเรียนเกิดขึ้นมาได้ด้วยศาสนาเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ก่อตั้งสถาบัน