เพลงประจำสถาบัน

h1เพลงประจำสถาบันh2

 

เพลง มาร์ชหนองม่วงวิทยา

เนื้อร้อง : สุเทพ บุญซ้อน สุมาลี ทองพรหม

เรียบเรียงเสียงประสาน : นายณรงค์ ประสมสุข

เนื้อร้อง

หนองม่วงวิทยาเรากล้าเกร่ง

เข้มแข็งเชี่ยวชาญการศึกษา

เกียรติวินัยเราดีมีนานมา

การกีฬาเด่นล้ำนามขจาย

หนองม่วงวิทยาเรากล้าสู้

เด่นหรูเก่งกว่าใครทั้งหลาย

เรื่องการเรียนไม่เป็นสองไม่รองใคร

แสนภูมิใจเลือดม่วงเหลืองเรืองระบือ

เราย่อมรักในศักดิ์ศรี

ปัญญาดีมีวินัยใจซื่อ

อุดมการณ์สรรค์สร้างสังคมลือ

ความร่วมมือสามัคคีมีชั่วกาล

หนองม่วงวิทยาก้าวหน้าเถิด

ศิษย์จะเทิดทูลรักสมัครสมาน

กอปรกรรมดีให้ชื่อขลังก้องกังวาน

เพื่อแทนคุณครู-อาจารย์ผู้เมตตา