ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และม.4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4

หลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว

1. สำเนาใบจบการศึกษา ปพ.1 พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
    (กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ใช่บิดา – มารดา)
7. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ม.1
มอบตัว
13 มิถุนายน 2563

ม.4
มอบตัว
14 มิถุนายน 2563