การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว

จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
📞036-431737 📱 081-9473086
Email : jaturong@mail.nmwit.ac.th

นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
กลุ่มบริหารวิชาการ งานบุคคล และงานทั่วไป
📞036-431737 📱 083-0014092
Email : sarayut@mail.nmwit.ac.th

นางรัตฏิมา พลรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
กลุ่มบริหารงบประมาณ และกิจการนักเรียน
📞036-431737 📱 065-7250045
Email : rattima@mail.nmwit.ac.th


หัวหน้ากลุ่มบริหารโรงเรียน

นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
📞036-431737 📱 092-7795870
Email : krunueng64@mail.nmwit.ac.th

นายเสน่ห์ สุขสมพืช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
📞036-431737 📱 081-9482309
Email : sanae@mail.nmwit.ac.th

นางสาววรรณภา สำลี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
📞036-431737 📱 063-9619990
Email : wannapa@mail.nmwit.ac.th

นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนีกเรียน
📞036-431737 📱 083-8286063
Email : piyapong@mail.nmwit.ac.th

นายประกาศิต ยังตาล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
📞036-431737 📱 084-2352522
Email : krumink@mail.nmwit.ac.th

นายกิตติศักดิ์ แก้วตา
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
📞036-431737 📱 082-6277625
Email : kittisak@mail.nmwit.ac.th