กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุรางคนางค์ ยังตาล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายประกาศิต ยังตาล

นายปฏิพล ภู้ห้อย

นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์

นางสาวภัทรมน ศิริสนธิ