กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสุรางคนางค์ ยังตาล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น

นายประกาศิต ยังตาล

นายปฏิพล ภู้ห้อย

นางสาวพรนิภา ทาโทน

นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์

นางสาวภัทรมน ศิริสนธิ

นางสุภัทรา ธีระเวชชวงศ์