กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววิภาวดี ริบุญมี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปรียาภัทร์ แย้มวงค์

นางสาวจารุวรรณ พันธุ์แสน

นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวช

นางสาวประดิษฐา พุ่มพวง

นายกิตติศักดิ์ แก้วตา

นางนฤมล สวนพันธ์