ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ย
ครู

นางสาวสุรัชนา จาดจีน
ครู

นางสาวทัยมน แก้วโมกุล
ครู

นางกัญฐณา ขันอาษา
พนักงานราชการ

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 5 มกราคม 2564