กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวทัยมน แก้วโมกุล

นางสาวสุรัชนา จาดจีน

นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ย

นางกัญฐณา ขันอาษา