กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเสน่ห์ สุขสมพืช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นสยสมบัติ สิมาแก้ว

นางนฤมล บุญพาสุข

นายพิเชษฐ ท่าจำปา