การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยท่าน ศน.สุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5