กิจกรรมธนาคารความดี “ของหายได้คืน”

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน กิจกรรมธนาคารความดี “ของหาย ได้คืน”