คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

1. นางสาวเกวลิน  จงโวหาร 

ประธานสภานักเรียน

2. นายรัฐพล  สุวรรณราช

ที่ปรึกษาประธานสภาตำแหน่งที่ 1

3. นายทศพล  บัวรอด 

ที่ปรึกษาประธานสภาตำแหน่งที่ 2

4. นางสาวจิรารัตน์  ใสสุข 

รองประธานสภานักเรียนตำแหน่งที่ 1

5. นางสาวสุฑาพร  ศรีโนนเคน

รองประธานสภานักเรียนตำแหน่งที่ 2

6. นางสาวจุฑามาศ  สมพิงค์   

หัวหน้าส่งเสริมวิชาการ

7. นางสาวสุทธิดา  ทองคำน้อย

ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

8. นายสัทธาธิก  บุญพาสุข   

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

9. นายนิรนันท์  รอดทองดี 

ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง

10. นายวัชรากร  คำกังวาฬ

ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง

11.นางสาวชลาลัย  ธูปเถื่อน

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

12. นายอัครพงษ์  กอพงษ์ 

ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

13. นายกิตติภูมิ  อยู่เย็น   

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

14. นางสาวณภัทร  ปิ่นทองน้อย     

ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

15. นายกนกพล  ภิเภก

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

16. นายพิสิทธิ์  ฉ่ำพิรุณ  

ผู้ช่วยฝ่ายสิ่งแวดล้อม

17. นางสาวพาณรินทร์  เอมอ่อน         

หัวหน้าฝ่ายเงินและธุรการ

18. นางสาวสุภาวดี  เสาร์บุตร

ผู้ช่วยฝ่ายเงินและธุรการ

           

                         

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:37:10 น.