คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

1. นายชัยวัฒน์  อุตะมะ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่งประธานกรรมการ

2. นายศิริศักดิ์  แก่นทรัพย์   

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

3. นางจรีภรณ์  เชื้อสวย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

4. นางจำลอง  จันทรรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

5. นางสุดใจ  ต๊ะหย่วน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

6. นายนันธชัย  เตียวสมบูรณ์กิจ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

7. นายชัยวัฒน์  มนอัตระผดุง  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

8. พระครูวาปีธรรมรักษ์  

ผู้แทนพระสงค์

กรรมการ

9. พระครูใบฎีกาทรงพล  ชยนน.โท  

ผู้แทนพระสงค์

กรรมการ

10. นางชมนภัส  เงินงาม  

ผู้แทนผู้ปกครอง  

กรรมการ

11. นางทองใบ  เครือคำ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

12. นางจเร  รอดเสถียร    

ผู้แทนชุมชน  

กรรมการ

13. นางสาวรัชนี  หลิวทอง    

ผู้แทนศิษย์เก่า  

กรรมการ

14. นายเสน่ห์  สุขสมพืช      

ผู้แทนครู  

กรรมการ

15. นางชูศรี  คำกัน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

กรรมการและเลขานุการ

                                               


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:37:10 น.