คณะผู้บริหาร/กลุ่มบริหาร

คณะผู้บริหาร

นางชูศรี คำกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

นางชูศรี คำกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายเสน่ห์ สุขสมพืช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวปูริดา สุขรื่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสมบัติ สิมาแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ข้อมูลเมื่อ : 16 ก.พ. 2563