คณะผู้บริหาร/กลุ่มบริหาร

คณะผู้บริหาร

นางชูศรี คำกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

นางชูศรี คำกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
📞03-6432737 📱 091-5955734

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
📞03-6432737 📱 092-7795870

นายเสน่ห์ สุขสมพืช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
📞03-6432737 📱 081-9482309

นางสาวปูริดา สุขรื่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
📞03-6432737 📱 093-2983884

นายสมบัติ สิมาแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
📞03-6432737 📱 0860131189

ข้อมูลเมื่อ : 16 ก.พ. 2563