กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนิฏา พรเอนก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางธนาไล พิศนาวงค์

นางสาวปัญจมา ธรรมเจริญ

นายรณชัย ข้อกิ่ง

นางหัทยา มาตราช

นางสาวธัญรัตน์ กำเหนิดสิงห์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรดา กลิ่นส่ง