รับการศึกษาดูงานจากผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. ได้ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา