กำหนดการสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

กำหนดการสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนปกตินักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

 

ミหลักฐานที่ต้องนำมายื่นให้โรงเรียนในวันミ

   1. สำเนา ปพ.1 หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
   2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
   4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา)
   6. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีขาดเอกสารของบิดาหรือมารดา)