ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
เรื่อง เลื่อนและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

     ตามที่โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๖ และ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น ประกอบกับคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMD-๑๙) โดยมิให้มีการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
     โรงเรียนหนองม่วงวิทยา จึงขอประกาศเลื่อนและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการส่งระเบียบวาระการประชุมฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และช่องทางการสนทนาออนไลน์ของครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน เพื่อให้ผู้ปครองได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน แนวนโยบายสถานศึกษา และแนวปฏิบัติของนักเรียน ต่อไป