โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้เข้าร่วมและส่งโครงงานเข้าประกวด ในหัวข้อโครงงาน “จตุภาวนา แก้ปัญหาด้วยปัญญา นำพาความสุข ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
       จากการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลการประกวดโรงเรียนหนองม่วงวิทยาอยู่ในอันดับ ๑ ระดับ ดีเยี่ยม จึงได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าประกวดแข่งขันต่อในระดับประเทศ