ด้วยโรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๖ ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓ ห้องเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายชื่อดังนี้