คณะกรรมการโรคติดต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน-16 กรกฎาคม 2564
       ดังนั้น โรงเรียนหนองม่วงวิทยาจึงขอปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Online และ On Hand ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายนถึง 16 กรกฎาคม 2564