#สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปรายการที่ ๑-๒
ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑) ตอบปัญหาออนไลน์ เรื่อง การเขียนสะกดคำ (ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลหากได้คะแนนร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป) ตามลิงก์นี้ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdwgWFUm6Oq54…/viewform
๒) ตอบปัญหาออนไลน์ เรื่อง เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย (ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลหากได้คะแนนร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป) ตามลิงก์นี้
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd7c1W…/viewform

#สำหรับนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาเท่านั้นรายการที่ ๓-๕
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓) ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “เด็กไทยห่างไกลโควิด” ความยาวไม่เกิน ๑๖ คำ (ม.ต้น / ม.ปลาย) ส่งผลงานตามลิงก์นี้ https://docs.google.com/…/1dYmjbLv4BgOYwjRdiGaoU…/edit
๔) ประกวดแต่งคำประพันธ์ หัวข้อ “เยาวชนไทยห่างไกลโควิด” (ม.ต้น แต่งกาพย์ยานี ๑๑ จำนวน ๒ บท / ม.ปลาย แต่งกลอนสุภาพ จำนวน ๒ บท) ส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์กับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
๕) ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “การศึกษาไทยปลอดภัยจากโควิด” ความยาว ๑ หน้ากระดาษเอสี่ (ม.ต้น / ม.ปลาย) ส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์กับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

*หมายเหตุ รายการที่ ๑-๒ ระบบจะส่งเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป ทางอีเมล และจำกัดวันละ ๑๐๐ ฉบับ หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตรขอให้เข้าร่วมกิจกรรมใหม่ในวันต่อ ๆ ไป
*หมายเหตุ รายการที่ ๓-๕ เมื่อคณะกรรมการตัดสินเรียบร้อยแล้วจะประกาศผลให้ทราบผ่านเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจะมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป