วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนหนองม่วงวิทยารับการประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาพเพิ่มเติม : http://nmwit.ac.th/-Ymy9M