กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานในกลุ่มบริการงบประมาณ

  • งานแผนงานงบประมาณ
  • งานนโยบายและแผน
  • งานการเงิน
  • งานบัญชี
  • งานพัสดุและสินทรัพย์
  • งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • งานควบคุมภายใน
  • งานสารสนเทศงบประมาณ
  • งานกิจกรรมพิเศษตามนโยบาย