ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายประกาศิต ยังตาล
ครูชำนาญการ

นายปฏิพล ภู่ห้อย
ครู

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 1 เมษายน 2565