ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุรางคนางค์ ยังตาล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายประกาศิต ยังตาล
ครูชำนาญการ

นายปฏิพล ภู้ห้อย
ครู

นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรมน ศิริสนธิ
ครูผู้ช่วย

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 5 มกราคม 2564