นางสาววรรณภา สำลี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวศศินันท์ พิพัฒน์นภัสกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุเมธา สุขมาก
ครู

นางสาวศุภิสรา อินปลา
ครู

นางสาวณัฐพร การภักดี
ครู

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 29 เมษายน 2566