ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุมนรัตน์ มุ่งธัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวศศินันท์ พิพัฒน์นภัสกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณภา สำลี
ครูชำนาญการ

นายสุเมธา สุขมาก
ครู

นางสาวศุภิสรา อินปลา
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐพร การภักดี
ครูผู้ช่วย

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 17 ธันวาคม 2564