ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววิภาวดี ริบุญมี
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปรียาภัทร์ แย้มวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจารุวรรณ พันธุ์แสน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวช
ครู

นางสาวประดิษฐา พุ่มพวง
ครู

นายกิตติศักดิ์ แก้วตา
ครู

นางนฤมล สวนพันธ์
ครู

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 5 มกราคม 2564