ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนากร เสาศิริ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวธัญวรัตน์ พิณพาทย์
ครู

นางสาวปูริดา สุขรื่น
ครู

นางสาวศันสิตา เนียมหอม
ครู

นางสาวบุณยาพร ลอยเทียน
พนักงานราชการ

นางสาวอุมาภรณ์ อินทรปัญญา
อัตราจ้าง


เทคโนโลยี

นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรนิภา ทาโทน
ครู

นางสุภัทรา ธีระเวชชวงศ์
ครูผู้ช่วย

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2565