ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศันสิตา เนียมหอม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวธัญวรัตน์ พิณพาทย์
ครู

นางสาวปูริดา สุขรื่น
ครู

นางสาวดารัตน์ บัวเชย
ครู

นางสาวบุณยาพร ลอยเทียน
พนักงานราชการ

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีทศพร
อัตราจ้าง


เทคโนโลยี

นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรนิภา ทาโทน
ครู

นางสุภัทรา ธีระเวชชวงศ์
ครูผู้ช่วย

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2565