ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศันสิตา เนียมหอม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวธัญวรัตน์ พิณพาทย์
ครู

นางสาวปูริดา สุขรื่น
ครู

นางสาวดารัตน์ บัวเชย
ครู

นางสาวบุณยาพร ลอยเทียน
พนักงานราชการ

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีทศพร
อัตราจ้าง


เทคโนโลยี

นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภัทรา ธีระเวชชวงศ์
ครู

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 29 เมษายน 2566