ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนากร เสาศิริ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวอำพร เจริญพร้อม
ครูชำนาญการ

นางสาวธัญวรัตน์ พิณพาทย์
ครู

นางสาวปูริดา สุขรื่น
ครู

นางสาวศันสิตา เนียมหอม
ครู

นางสาวนงลักษณ์ ลอยเทียน
พนักงานราชการ

นางสาวอุมาภรณ์ อินทรปัญญา
อัตราจ้าง


เทคโนโลยี

นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรนิภา ทาโทน
ครู

นางสุภัทรา ธีระเวชชวงศ์
ครู

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 5 มกราคม 2564