ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววิไล ระวับภัย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพรพรรณ เทพพันธ์
ครู

นายยุทธนา ลมสูงเนิน
ครู

นางสาวจำปาทิพย์ มิขันหมาก
ครู

นางสาวปกฉัตร จีนเสวก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวิภา คำพิลา
ครูผู้ช่วย

นายทินวัตร ศิริรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายพินิจ ศรีสุภาพ
พนักงานราชการ

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2565