ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวมุทิตา ย่องไทยสง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพรพรรณ เทพพันธ์
ครู

นายยุทธนา ลมสูงเนิน
ครู

นางสาววิไล ระงับภัย
ครู

นางสาวจำปาทิพย์ มิขันหมาก
ครู

นางสาวปกฉัตร จีนเสวก
ครูผู้ช่วย

นายทินวัตร ศิริรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวิภา คำพิลา
ครูผู้ช่วย

นายพินิจ ศรีสุภาพ
พนักงานราชการ

นางสาวภัสสร สวัสดิ์สลุง
อัตราจ้าง

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 21 มีนาคม 2565