ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวมุทิตา ย่องไทยสง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพรพรรณ เทพพันธ์
ครู

นายยุทธนา ลมสูงเนิน
ครู

นางสาววิไล ระงับภัย
ครู

นายพินิจ ศรีสุภาพ
พนักงานราชการ

นางสาวจำปาทิพย์ มิขันหมาก
ครู

นางสาวภัสสร สวัสดิ์สลุง
อัตราจ้าง

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2564