ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเสน่ห์ สุขสมพืช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางนฤมล บุญพาสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิเชษฐ ท่าจำปา
ครูชำนาญการ

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 5 มกราคม 2564