ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง

เลขที่ ๑๖๔   หมู่ ๓  ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๑๗๐

โทรศัพท์ /โทรสาร

nongmuang@hotmail.com

เว็บไซต์

www.nmwit.ac.th

โทรศัพท์ /โทรสาร

๐-๓๖๔๓-๑๗๓๗

ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

คำขวัญโรงเรียน

ปัญญาดี มีวินัย ใจซื่อ ร่วมมือ  สามัคคี

อัตลักษณ์โรงเรียน

ไหว้อ่อนน้อม  เก็บออมเป็นนิจ

เอกลักษณ์โรงเรียน

ธนาคารออมทรัพย์  ตามหลักความพอเพียง

อักษรย่อโรงเรียน

“น.ม.”

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเฟื่องฟ้า

สีธงประจำโรงเรียน

สีม่วง และ สีเหลือง

สีม่วง หมายถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของชาวหนองม่วง
สีเหลือง หมายถึง สีแห่งศาสนา ซึ่งโรงเรียนเกิดขึ้นมาได้ด้วยศาสนาเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ก่อตั้งสถาบัน

ตราประจำโรงเรียน

ตราโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

เป็นธรรมจักรประกอบรัศมีไว้เบื้องบน หมายถึง กงล้อแห่งความเพียร ได้แก่ มรรค ๘
      ๑. สัมมาทิฏฐิ        หมายถึง          เห็นชอบ
      ๒. สัมมาสังกัปปะ    หมายถึง          ดำริชอบ
      ๓. สัมมาวาจา       หมายถึง          เจรจาชอบ
      ๔. สัมมากัมมันตะ     หมายถึง          กระทำชอบ
      ๕. สัมมาวายามะ      หมายถึง          ความพยายามชอบ
      ๖. สัมมาสติ           หมายถึง          ระลึกชอบ
      ๗. สัมมาอาชีวะ       หมายถึง          เลี้ยงชีพชอบ
      ๘. สัมมาสมาธิ        หมายถึง          ตั้งจิตมั่นชอบ