คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

รายชื่อตำแหน่งหน้าที่
1. นางสาวธัชรินทร์ สุขสุนิตย์ ประธานสภานักเรียน
2. นางสาวสริสา รอดวงษ์  รองประธานสภานักเรียน 1
3. นางสาวฐิตาพร จิ๋วอยู่ รองประธานสภานักเรียน 2
4. นางสาวสุจิวรรณ์ ดวนขันธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
5. นางสาวไพลิน บัวมาก ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการ
6. นางสาววริศรา กลิ่นไทย   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
7. นางสาววนัชพร กลั่นชาติ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
8. นางสาวดวงกมล เมืองคำ  ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน
9. นางสาวกัลยาณี จุ้ยเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
10. นางสาวอัญชลี เย็นระยับ ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
11. นางสาวจิราพร ปานเปรม หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน
12. นางสาวชฎากานต์ บุญอิน ผู้ช่วยฝ่ายธุรการและการเงิน
13. นางสาวเทพินท์ จันทร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
14. นายณัฐพงศ์ ไทยรักประวัติหัวหน้าฝ่ายปกครองและควบคุมนักเรียน
15. นายอภิรักษ์ ทองรอด ผู้ช่วย ฝ่ายปกครองและควบคุมนักเรียน
16. นางสาวสุรีรัตน์ ไชโย หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
17. นางสาวชนัญชิดา กลิ่นเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายสิ่งแวดล้อม
18. นายกิตติพงษ์ ชัยสิงห์ เลขานุการสภานักเรียน
19. นางสาวชนาภา บัวพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภานักเรียน

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2565