คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

รายชื่อตำแหน่งหน้าที่
1. นางสาวชาลิสา คันซอทองประธานสภานักเรียน
2. นางสาวณภัทร  ปิ่นทองน้อย รองประธานสภานักเรียน 1
3. นางสาวธัชรินทร์ สุขสุนิตย์รองประธานสภานักเรียน 2
4. นายโสภณวิชญ์ สุขุมารินทร์หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
5. นายอาทิตย์ ตุ้มทองผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการ
6. นางสาวรุ้งลาวัลย์ หาลาภ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
7. นางสาวพัชราพรรณ เเย้มสัจจาผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
8. นางสาวพัชรพร ศรีมาวงษ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
9. นายคมสันต์ ฟักนิล ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน
10. นายภูตะวัน อังคนาวินหัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการ
11. นายพิชญ กลั่นหุ่น ผู้ช่วยฝ่ายบริการและสวัสดิการ
12. นางสาววัลยา หิรัญหลวงหัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน
13. นางสาวสริสา รอดวงษ์ ผู้ช่วยฝ่ายธุรการและการเงิน
14. นายวายุวัฒน์ ใจตรง  หัวหน้าฝ่ายปกครองและควบคุมวินัยนักเรียน   
15. นายนันทวัฒน์ นาคประดับผู้ช่วยฝ่ายปกครองและควบคุมวินัยนักเรียน
16. นางสาวปภาวินี คชวงษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
17. นายอนนต์ หงษ์สาผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
18. นางสาววีณัช อุดมโพคาหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
19. นายอนุวัฒน์ รอตเสถียร ผู้ช่วยฝ่ายสิ่งแวดล้อม
20. นางสาวสุภานันท์ เหมือนเอี่ยมเลขานุการสภานักเรียน
21. นางสาวเคียงคืนเพ็ญ เเสงวิภาสนภาพรผู้ช่วยเลขานุการสภานักเรียน

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 10 สิงหาคม 2563