รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ที่ ชื่อ – สกุลสาขาตำแหน่ง
1นางชมนภัส เงินงามผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2นางสุดใจ ตะหย่วนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3นายนันธชัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4นายศิริศักดิ์ แก่นทรัพย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5นางสาวเยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6นางกฤษณี เนินชนม์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7นางบุญศรี ยิ้มแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8พระครูวาปีธรรมรักษณ์ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
9พระครูอัมพสราภิวัฒน์ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
10ดาบตำรวจสนอง วงค์ขันผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
11นายทองใบ เครือคำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
12นายจเร รอดเสถียรผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
13นางนวลจันทร์ สุขประเสริฐผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
14นางสาวศศินันท์ พิพัฒน์นภัสกรผู้แทนครูกรรมการ
15จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 29 เมษายน 2566