คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ที่ ชื่อ – สกุลสาขาตำแหน่ง
1นางชมนภัส เงินงามผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2นางสุดใจ ตะหย่วนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3นายนันธชัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4นางสาวรัชนี หลิวทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5นางสาวเยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6นางกฤษณี เนินชนม์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7นางบุญศรี ยิ้มแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8พระครูวาปีธรรมรักษณ์ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
9พระครูใบฎีกาทรงพล ชยนนฺโทผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
10ดาบตำรวจสนอง วงค์ขันผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
11นายทองใบ เครือคำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
12นายจเร รอดเสถียรผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
13นางนวลจันทร์ สุขประเสริฐผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
14นางสาวศศินันท์ พิพัฒน์นภัสกรผู้แทนครูกรรมการ
15นางพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 31 ตุลาคม 2564