คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ที่ ชื่อ – สกุลสาขาตำแหน่ง
1นางชมนภัส เงินงามผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2นางสุดใจ ตะหย่วนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3นายนันธชัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4นางสาวรัชนี หลิวทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5นางสาวเยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6นางกฤษณี เนินชนม์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7นางสมปอง ฉันทานุรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8พระครูวาปีธรรมรักษณ์ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
9พระครูใบฎีกาทรงพล ชยนนฺโทผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
10นายสุเมธส์ นุชนาชผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
11นายทองใบ เครือคำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
12นายจเร รอดเสถียรผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
13นางนวลจันทร์ สุขประเสริฐผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
14นางสาวศศินันท์ พิพัฒน์นภัสกรผู้แทนครูกรรมการ
15นางชูศรี คำกันผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563