คณะผู้บริหาร/กลุ่มบริหาร

คณะผู้บริหาร

นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
📞03-6431737 📱 081-8516846

นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
📞03-6431737 📱 083-0014092

นางรัตฏิมา พลรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
📞03-6431737 📱 XXX-XXXXXXX

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
📞03-6431737 📱 092-7795870

นางสาววรรณภา สำลี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
📞03-6431737 📱 063-9619990

นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
📞03-6431737 📱 083-8286063

นายเสน่ห์ สุขสมพืช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
📞03-6431737 📱 081-9482309

นายประกาศิต ยังตาล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
📞03-6431737 📱 084-2352522

ข้อมูลเมื่อ : 31 ตุลาคม 2564