โครงการค่ายพุทธธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2563

โครงการค่ายพุทธธรรมนำชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา และ เทศบาลตำบลหนองม่วง