ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การรับระเบียนแสดงผลการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒