ประวัติความเป็นมา

     โรงเรียนหนองม่วงวิทยาเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙ โดยพระครูคันธสารสุนทร (สำราญ คันฺธสาโร) เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง การก่อตั้งได้รับความร่วมมือจาก นายนิยม วรปัญญา ผู้แทน ราษฎรเขต ๒ ของจังหวัดลพบุรี  อีกทั้งพ่อค้า ประชาชน คหบดี และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน ๓๐ คน ที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษา  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน ๓ห้อง โดยในระยะแรกเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๐ คน และมีครูช่วยสอนจำนวน ๔ คน  คือ
     ๑. นายประสิทธ์    บุญเรือง
     ๒. นายสถาพร      มงคลรัตน์
     ๓. นายถาวร        รอดทองดี
     ๔. นางสาวอุไรวรรณ  ศงสนันท์

     วันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๑๙ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนหนองม่วงวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  และเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทางจังหวัดลพบุรี  ได้แต่งตั้งให้  นายสุรินทร์  ทองแผ่  ศึกษานิเทศก์  จังหวัดลพบุรี  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  ๔ กรกฎาคม  ๒๕๑๙ และ วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๒๐วัดหนองม่วงได้ยกที่ดินเนื้อที่  ๓๕ไร่ ให้ทางโรงเรียนจึงได้สร้างอาคารเรียนขึ้นอีก  ๑หลัง  จำนวน  ๖ห้องเรียน  และได้ย้ายอาคารเรียนชั่วคราวเดิมมาเรียนในสถานที่แห่งใหม่

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

พระครูคันธสารสุนทร (สำราญ คันฺธสาโร) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนหนองม่วงวิทยา