ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนิฏา พรเอนก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางธนาไล พิศนาวงค์
ครูชำนาญการ

นางสาวปัญจมา ธรรมเจริญ
ครูชำนาญการ

นายรณชัย ข้อกิ่ง
ครู

นางหัทยา มาตราช
ครู

นางสาวธัญรัตน์ กำเหนิดสิงห์
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรดา กลิ่นส่ง
ครู

นายซูริค มาคาพีลิท
อัตราจ้าง

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2564