นางสาวปัญจมา ธรรมเจริญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางธันยพัฒน์ ศิริพัฒฐากูร
ครูชำนาญการ

นายรณชัย ข้อกิ่ง
ครู

นางหัทยา มาตราช
ครู

นางสาวธัญรัตน์ กำเหนิดสิงห์
ครู

นายซูริค มาคาพีลิท
อัตราจ้าง

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 29 เมษายน 2566