ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ลูกม่วง-เหลืองเป็นผู้แต่งกายเรียบร้อย