วิสัยทัศน์

      โรงเรียนหนองม่วงวิทยาจัดการศึกษาบนพื้นฐานคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

๑.  พัฒนาผู้เรียน หลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ สู่การแข่งขันตามมาตรฐานสากล
๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ส่งเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานภายนอกให้มีส่วนร่วมพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ
๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะชีวิต และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ มีเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาองค์กร