เจ้าหน้าที่และบุคลากร

นายธงชัย โอภาส
ช่างสีระดับ 4

นายอดุลย์ แจ้งจิตร์
ช่างปูนระดับ 4

นางสาวเกศสริน ชิดนาม
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวดวงกมล พิเชฐพาณิชย์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมยศ เปลี่ยนเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายจำรัส เทศวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางบัวเงิน เชื่อบรรดิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวน้ำอ้อย นามโครต์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางบัวทอง หลงสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 5 มกราคม 2564