เจ้าหน้าที่และบุคลากร

นายธงชัย โอภาส
ช่างสีระดับ 4

นายอดุลย์ แจ้งจิตร์
ช่างปูนระดับ 4

นางสาวเกศสริน ชิดนาม
เจ้าพนักงานธุรการ

นายพงศธร แสงม่วง
เจ้าหน้าที่ ICT

นางสาวภัสสร สวัสดิ์สลุง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายสมยศ เปลี่ยนเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายจำรัส เทศวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางบัวเงิน เชื่อบรรดิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวน้ำอ้อย นามโครต์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางบัวทอง หลงสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว

อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2565