สมัครเรียนออนไลน์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

นักเรียนสามารถลงทะเบียนสมัครเรียนออนไลน์ เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 17 เมษายน 2563

หลักฐานการสมัครมีดังนี้ (นำหลักฐานมายื่นในวันสอบ)

1. สำเนา ปพ.1 หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา)
6. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีขาดเอกสารของบิดาหรือมารดา)

สมัครเรียนออนไลน์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
เอกสารหลักฐานใช้ยื่นในวันสอบ
สมัครเรียนออนไลน์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สแกนเพื่อลงทะเบียน