ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครในรอบแรก)

คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัครเรียน

สำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในการสมัครรอบแรก

🔸นักเรียนสามารถลงทะเบียนสมัครเรียนออนไลน์ เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 12 พฤษภาคม 2563

🔸โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นม.1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

🔸สำหรับนักเรียนระดับชั้นม 4 จะไม่มีการสอบ โรงเรียนจะคัดเลือกจากผลการเรียน ให้นักเรียนถ่ายภาพใบ ปพ. 1 ส่งที่อีเมล watpon.nmwit@gmail.com

🔸ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เป็นวันสอบคัดเลือกของนักเรียนระดับชั้นม 1 ให้นักเรียนเตรียมเอกสารมายื่นให้กับทางโรงเรียนในวันสอบ

หลักฐานการสมัครมีดังนี้ (สำหรับนักเรียนชั้นม. 1 ให้นำหลักฐานมายื่นในวันสอบ, สำหรับนักเรียนชั้นม. 4 ให้นักเรียนถ่ายภาพใบ ปพ. 1 ส่งที่อีเมล watpon.nmwit@gmail.com)
   1. สำเนา ปพ.1 หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
   2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
   4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา)
   6. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีขาดเอกสารของบิดาหรือมารดา)

◥ รายละเอียดการรับสมัคร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากประกาศฯ ด้านล่าง ◤